Algemene voorwaarden

Wij zijn Homigo B.V. (Homigo). Ons adres is Blancefloorstraat 19-1, 1055 TD, Amsterdam. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84838353.

Dit zijn onze algemene voorwaarden (Voorwaarden). Wij zullen je deze Voorwaarden op jouw verzoek kosteloos toezenden. Je kunt deze Voorwaarden ook vinden op https://homigo.nl (Website).

Wanneer wij naar jou verwijzen in deze Voorwaarden, bedoelen wij jou als gebruiker van onze App en/of onze diensten.

Wij bieden jou toegang tot onze mobiele applicatie en onze webapplicatie (die via onze Website toegankelijk is) waarmee je je verbouwings- en renovatieprojecten overzichtelijk kunt documenteren, centraliseren en plannen (samen: de App).

Mocht je vragen hebben over deze Voorwaarden of de App, aarzel dan niet contact met ons op te nemen door te mailen naar home@homigo.nl of te bellen naar +31 6 236 55 354.

1. Toepasselijkheid Voorwaarden

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met jou sluiten en op elk gebruik van onze App en onze dienstverlening.

1.2. Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn.

1.3. Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk (elke vorm van vastlegging in geschrift, ook langs elektronische weg) door ons zijn overeengekomen.

2. Onze App en dienstverlening

2.1. Homigo biedt een App aan waarmee aannemers hun verbouwings- en renovatieprojecten kunnen managen. Aannemers, projectleden en klanten van de aannemers hebben toegang tot de App. Iedere persoon of ieder bedrijf dat gebruik maakt van onze App en elke Opdrachtgever en Uitvoerder (gedefinieerd in artikel 4) wordt aangeduid als Gebruiker of gezamenlijk als Gebruikers.

2.2. Homigo heeft slechts een faciliterende rol ten aanzien van de App en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van, of in verband met de App of anderszins.

2.3. Homigo biedt tevens aanvullende dienstverlening aan, zoals het koppelen van Opdrachtgevers en Uitvoerders. Alle door Homigo geleverde diensten zijn op basis van inspanningsverbintenis.

2.4. Homigo mag te allen tijde (de inhoud van) haar dienstverlening en de App aanpassen en/of beëindigen.

3. Abonnementen en opzegging

3.1. Vóór het gebruik van onze App sluit je een overeenkomst (Abonnement) met ons. Wij bieden verschillende Abonnementen aan. Deze Abonnementen verschillen in prijs en in functionaliteiten. Meer informatie hierover kun je vinden op onze Website.

3.2. De looptijd van het Abonnement (Abonnementsperiode) wordt overeengekomen tijdens de aanmeldprocedure. Het Abonnement gaat in vanaf de datum zoals die is overeengekomen tijdens de aanmeldingsprocedure (Startdatum).

3.3. Indien je hebt gekozen voor een Abonnementsperiode van 1 maand, wordt het Abonnement na afloop van deze periode stilzwijgend verlengd, steeds voor de periode van 1 maand.

3.4. Indien je hebt gekozen voor een Abonnementsperiode van 1 jaar, wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd, steeds voor de periode van 12 maanden.

3.5. Je kunt jouw Abonnement opzeggen voor het einde van de Abonnementsperiode. Indien je hebt gekozen voor een Abonnementsperiode van 1 jaar, moet je minimaal 1 maand voor het einde van de Abonnementsperiode opzeggen. Opzeggen kan per e-mail naar home@homigo.nl. Indien je jouw Abonnement tijdig hebt opgezegd zal het Abonnement niet stilzwijgend worden verlengd zoals bedoeld in artikel 3.3 of artikel 3.4.

4. Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Uitvoerder

4.1. Indien een Gebruiker een opdracht heeft die hij wil laten uitvoeren (de Opdrachtgever), kan de Opdrachtgever een opdracht aanbieden via de App. Andere Gebruikers kunnen hierop reageren en een offerte (Offerte) sturen naar de Opdrachtgever om een opdracht uit te voeren (Uitvoerder).

4.2. Als een Opdrachtgever reageert op de Offerte van de Uitvoerder, is de Uitvoerder een lead vergoeding verschuldigd aan Homigo (de Lead Vergoeding).

4.3. Als de Opdrachtgever de Offerte van de Uitvoerder accepteert komt er een overeenkomst tot stand tussen de Opdrachtgever en de Uitvoerder (Overeenkomst). Homigo is nooit partij bij een Overeenkomst.

4.4. Als er een Overeenkomst tot stand komt, is de Uitvoerder een succes vergoeding verschuldigd aan Homigo (de Succes Vergoeding).

4.5. De Uitvoerder zal de betaling van de Lead Vergoeding en de Succes Vergoeding op geen enkele wijze proberen te omzeilen.

4.6. Als Uitvoerder in strijd handelt met het bepaalde in artikel 4.5 en de Uitvoerder dit niet herstelt, nadat hem daarvoor een redelijke termijn van 14 dagen is gegeven, is de Uitvoerder een boete verschuldigd aan Homigo. Deze boete van EUR 250,00 per dag is direct opeisbaar en geldt vanaf het moment dat Uitvoerder in verzuim is.

4.7. Homigo geeft geen adviezen, aanbevelingen of goedkeuringen over specifieke Uitvoerders. Iedere (zakelijke) beslissing die met gebruikmaking van de App wordt genomen en het eventueel sluiten van een Overeenkomst geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid. Homigo heeft enkel een faciliterende rol en is hiervoor niet aansprakelijk.

4.8. Homigo is niet verantwoordelijk voor de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit een Overeenkomst, daaronder begrepen de nakoming van eventuele betalingsverplichtingen of de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

4.9. Wij hebben veel tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze App. Wanneer een Overeenkomst wordt gesloten, komen Opdrachtgever en Uitvoerder beiden overeen dat zij elkaar gedurende ten minste 12 maanden niet rechtstreeks zullen benaderen om met elkaar zaken te doen. Wij behouden ons het recht voor om jou kosten in rekening te brengen of om jouw account te beëindigen of op te schorten indien jij in strijd handelt met deze bepaling.

  

5. Prijs

5.1. Alle door ons gecommuniceerde prijzen zijn exclusief eventuele onkosten en btw.

5.2. De maandelijkse of jaarlijkse prijs voor het door jou gekozen Abonnement wordt vermeld tijdens de aanmeldprocedure.

5.3. Wij mogen de prijzen en tarieven van onze abonnementen van tijd tot tijd aanpassen. De prijswijziging zal 14 dagen na de aankondiging daarvan ingaan.

5.4. Wanneer je al een Abonnement bij ons hebt afgesloten worden de prijswijzigingen niet doorgevoerd tijdens de Abonnementsperiode. Tijdens de Abonnementsperiode blijf je de initieel overeengekomen prijs betalen. Bij (automatische) verlenging van jouw Abonnement gaat de prijswijziging in.

6. Betaling en incassokosten

6.1. Voor het gebruik van onze App zullen wij je maandelijks of jaarlijks een factuur sturen voor de betaling van de maandelijkse of jaarlijkse kosten van het Abonnement.

6.2. Homigo zal de Uitvoerder direct een factuur sturen indien de Uitvoerder op grond van artikel 4.2 en/of artikel 4.4 een Lead Vergoeding en/of een Succes Vergoeding verschuldigd is.

6.3. Onze facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.

6.4. Als je niet op tijd aan jouw betalingsverplichtingen voldoet, dan ben je automatisch in verzuim. Je persoonlijke account wordt op dat moment gedeactiveerd totdat je weer aan je betalingsverplichtingen voldoet.

6.5. Als je in verzuim bent, ben je tevens aan ons alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een openstaand bedrag tot EUR 267 zullen deze kosten EUR 40 zijn. Bij een hoger bedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

  • a) 15% over de eerste EUR 2.500;
  • b) 10% over het deel dat daarna overblijft, tot EUR 5.000;
  • c) 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot EUR 10.000;
  • d) 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot EUR 200.000;
  • e) 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal EUR 26.775 bedragen.

7. Gebruik van de App

7.1. Als je gebruik wilt maken van onze App, moet je een account aanmaken op onze Website en een Abonnement afsluiten.

7.2. Je mag alleen een persoonlijk account voor jezelf aanmaken. Je mag anderen geen toegang geven tot (een reservekopie van) de App.

7.3. Je moet jouw accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden. Je bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met jouw accountgegevens en wachtwoord. Je bent niet aansprakelijk voor deze handelingen als je tijdig bij ons hebt gemeld dat een ander het wachtwoord van jouw persoonlijke account kent.

7.4. Wij hebben het recht een persoonlijk account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met een of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze Voorwaarden. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om andere consequenties aan dit ongeoorloofde gebruik te verbinden.

7.5. Je kunt je account op elk moment door ons laten verwijderen door een e-mail te sturen naar home@homigo.nl. Hierna zal het account niet meer voor jou toegankelijk zijn. Als je jouw account beëindigt, betekent dit op geen enkele wijze ook een beëindiging of opschorting van jouw betalingsverplichtingen aan Homigo.

7.6. Je bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van jouw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de App.

8. Beschikbaarheid en onderhoud van de App

8.1. Wij zullen ervoor zorgen dat je de App kunt gebruiken gedurende de tijd dat jij een Abonnement bij ons hebt. Wij zullen ons inspannen om de App 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de App. Wij garanderen echter niet dat de App steeds ononderbroken zal werken.

8.2. Tijdens onderhoud kan de App niet beschikbaar zijn. Onderhoud zal in beginsel nooit plaatsvinden tijdens kantooruren (09:00 - 17:00 uur). Wij zullen je ten minste 1 werkdag van tevoren op de hoogte stellen van een dergelijk onderhoud. Alleen in geval van nood zullen wij je geen bericht sturen.

8.3. Wij behouden ons het recht voor de App te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de App te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.

8.4. Wij garanderen niet dat de werking van de App foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als de App een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de App. Je kunt dit doen door contact met op ons te nemen via: home@homigo.nl. Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.

9. Informatie op de App

9.1. Homigo heeft de inhoud van de App met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, alle inhoud op de App met betrekking tot het aanbieden van opdrachten en Offertes is afkomstig van onze Gebruikers. De Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Homigo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een opdrachtaanbieding, Offerte of enige andere communicatie tussen Gebruikers.

9.2. Jij garandeert dat alle gegevens, inclusief maar niet beperkt tot naam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailgegevens, die door jouw op onze App worden verstrekt juist, volledig en actueel zijn en niet in strijd met de geldende wet- en regelgeving.

9.3. Jij zal geen berichten plaatsen met een inhoud of voor een doel waarvoor de App (duidelijk) niet bedoeld is. Jij zal geen ongewenste of ongevraagde berichten verzenden aan andere Gebruikers.

9.4. Wij behouden ons het recht voor de door jou geplaatste berichten of andere gegevens te wijzigen en/of te verwijderen van de App, bijvoorbeeld omdat deze onjuist zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat er een recht op schadevergoeding ontstaat.

10. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

10.1. Homigo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website en/of de App. Alle handelingen die je op basis van onze Website en/of de App of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico.

10.2. Ook voor aan de App gekoppelde bestanden of voor op onze Website en App opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Homigo geen aansprakelijkheid.

10.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig of onrechtmatig gebruik van de App door jou of derden.

10.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een Overeenkomst.

10.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in het geval van overmacht, zoals uiteengezet is in artikel 12.

10.6. Wij zijn alleen aansprakelijk voor jouw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van ons jegens jou.

10.7. Als wij toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het abonnementsbedrag over een periode van 1 abonnementsjaar.

10.8. Wij zullen zorgdragen voor een zorgvuldige opslag van de van jou afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies van de bij ons of bij derden opgeslagen data.

10.9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.

10.10. Jij zult ons vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle vorderingen van derden (met inbegrip van andere Gebruikers) zoals, maar niet beperkt tot boetes, kosten, schade, enz. met betrekking tot enig gebruik van onze App.

11. Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om, als daar gegronde redenen voor bestaan, het Abonnement te ontbinden en jou uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de App, door onder meer jouw account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om al geïnde bedragen of enige schadevergoeding (terug) te betalen. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:

  • a) jij in strijd handelt met deze Voorwaarden en/of geldende wet- en regelgeving;
  • b) jij niet aan je betalingsverplichtingen uit het Abonnement voldoet;
  • c) de Uitvoerder de betaling van de Lead Vergoeding en/of de Succes Vergoeding probeert te omzeilen.

12. Overmacht

12.1. Wij zijn niet aansprakelijk als wij het Abonnement met jou niet kunnen nakomen door overmacht. Daaronder valt bijvoorbeeld een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Homigo gebruik maakt, hacks en internetstoringen. Dit geldt ook als jij het Abonnement door overmacht niet kan nakomen.

12.2. Als de overmacht langer duurt dan 2 maanden, kan jij je Abonnement schriftelijk opzeggen. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen je een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode waarin je de App hebt gebruikt.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de App en de Website.

13.2. Je krijgt alleen het recht de App te gebruiken. Je kunt geen aanspraak maken op de in artikel 13.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de App is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de App over te dragen of in licentie te geven. Alle door ons verstrekte informatie is uitsluitend voor individueel en persoonlijk gebruik.

14. Geheimhouding en privacy

14.1. Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' verstaan wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie: (i) informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie; en (ii) persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

14.2. Wij beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie onze Privacy Policy op de Website voor meer informatie.

15. Slotbepalingen

15.1. Als een bepaling van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. De nietige of vernietigde bepaling wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling volgt.

15.2. Het is niet toegestaan rechten en verplichtingen uit hoofde van onze App of deze Voorwaarden toe te wijzen of over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Homigo.

15.3. Wijzigingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn vastgelegd.

15.4. Alle documenten die als bijlage aan deze Voorwaarden zijn toegevoegd, maken er integraal deel van uit. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de bijlagen, prevaleren deze Voorwaarden.

16. Toepasselijk recht en Bevoegde rechter

16.1. Nederlands recht.

16.2. Rechtbank Amsterdam.